مراکز خدمات درمانی طرف قرارداد

   مرکز طرف قرارداد

                                 نشانی

 شماره تماس

بیمارستان امام خمینی

ارومیه- خیابان ارشاد

33457276